NSK轴承 方向箭头
CE4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 调心滚子轴承
 • 内圈型号:
 • 外径(Φ):
 • 320
 • 外圈形状:
 • V沟槽
 • 滚道轮式:
 • C型
 • 保持器材质:
 • 油槽油孔:
 • E4
 • 批量折扣:
CE4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 调心滚子轴承
 • 内圈型号:
 • 宽度(mm):
 • 120
 • 滚动体材质:
 • 滚道轮式:
 • C型
 • 保持器形状:
 • C
 • 油槽油孔:
 • E4
 • 批量折扣:
CE4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 调心滚子轴承
 • 内圈型号:
 • 外径(Φ):
 • 200
 • 内外圈材质:
 • 轴承内部设计:
 • 保持器形状:
 • C
 • 游隙:
 • 批量折扣:
CE4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 调心滚子轴承
 • 内圈型号:
 • 宽度(mm):
 • 80
 • 内外圈材质:
 • 轴承内部设计:
 • 保持器材质:
 • 游隙:
 • 批量折扣:
CE4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 调心滚子轴承
 • 内圈型号:
 • 外径(Φ):
 • 270
 • 外圈形状:
 • V沟槽
 • 轴孔形状:
 • 圆柱孔
 • 保持器材质:
 • 油槽油孔:
 • E4
 • 批量折扣:
CE4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 调心滚子轴承
 • 内圈型号:
 • 外径(Φ):
 • 310
 • 外圈形状:
 • V沟槽
 • 轴孔形状:
 • 圆柱孔
 • 保持器形状:
 • C
 • 油槽油孔:
 • E4
 • 批量折扣:
CE4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 调心滚子轴承
 • 内圈型号:
 • 外径(Φ):
 • 340
 • 内外圈材质:
 • 轴孔形状:
 • 圆柱孔
 • 套圈材质:
 • 内圈形状:
 • 精度:
CE4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 调心滚子轴承
 • 内圈型号:
 • 外径(Φ):
 • 400
 • 内外圈材质:
 • 轴孔形状:
 • 圆柱孔
 • 保持器材质:
 • 内圈形状:
 • 精度:
CE4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 调心滚子轴承
 • 内圈型号:
 • 参考单价:
 • -
 • 外圈形状:
 • V沟槽
 • 滚道轮式:
 • C型
 • 保持器形状:
 • C
 • 油槽油孔:
 • E4
 • 精度:
CE4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 调心滚子轴承
 • 内圈型号:
 • 外径(Φ):
 • 210
 • 滚动体材质:
 • 轴孔形状:
 • 圆柱孔
 • 保持器材质:
 • 游隙:
 • 精度: