NSK轴承 方向箭头
NNU型圆柱滚子轴承轴承
 • 型号:
 • 4936轴承
 • 类型:
 • NNU型圆柱滚子轴承
 • 品牌:
 • NSK
 • 内圈型号:
 • NNU4936 CC3
 • 内径:
 • 180
 • 外径:
 • 250
 • 厚度:
 • 69
 • 参考价格:
 • -
NNU4936轴承技术参数图
 • 类型:
 • NNU型圆柱滚子轴承
 • 内圈型号:
 • NNU4936
 • 参考单价:
 • -
 • 尺寸规格:
 • 保持器:
 • 密封符号:
 • 内部设计:
 • 精度等级:
 • -
NNU4936C3轴承技术参数图
 • 类型:
 • NNU型圆柱滚子轴承
 • 内圈型号:
 • NNU4936C3
 • 外径 (φ):
 • 250
 • 尺寸规格:
 • 基本额定动载荷(N):
 • 480000
 • 油槽油孔:
 • 锥度孔:
 • 精度等级:
 • -
NNU4936CC3轴承技术参数图
 • 类型:
 • NNU型圆柱滚子轴承
 • 内圈型号:
 • NNU4936 CC3
 • 参考单价:
 • -
 • 滚子列数:
 • 双列
 • 基本额定静载荷(N):
 • -
 • 密封符号:
 • 内部设计:
 • 游隙:
 • CC3