NSK轴承 方向箭头
调心球轴承轴承
 • 型号:
 • NSK-2204轴承
 • 类型:
 • 调心球轴承
 • 品牌:
 • NSK
 • 内圈型号:
 • 内径:
 • 20
 • 外径:
 • 47
 • 厚度:
 • 18
 • 参考价格:
 • 872日元
NSK-2204轴承技术参数图
 • 类型:
 • 调心球轴承
 • 内圈型号:
 • 宽度(mm):
 • 18
 • 外圈形状:
 • -
 • 滚道轮式:
 • 套圈材质:
 • 游隙:
 • 批量折扣:
C3轴承技术参数图
 • 类型:
 • 调心球轴承
 • 内圈型号:
 • C3
 • 参考单价:
 • -
 • 外圈形状:
 • -
 • 滚道轮式:
 • 保持器材质:
 • 油槽油孔:
 • 批量折扣:
C4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 调心球轴承
 • 内圈型号:
 • C4
 • 宽度(mm):
 • 18
 • 滚动体材质:
 • 轴承内部设计:
 • 套圈材质:
 • 游隙:
 • C4
 • 批量折扣:
M轴承技术参数图
 • 类型:
 • 调心球轴承
 • 内圈型号:
 • 参考单价:
 • "1,352日元"
 • 滚动体材质:
 • 轴承内部设计:
 • M
 • 保持器材质:
 • 游隙:
 • 批量折扣: