NSK轴承 方向箭头
调心滚子轴承轴承
 • 型号:
 • 23144CE4轴承
 • 类型:
 • 调心滚子轴承
 • 品牌:
 • NSK
 • 内圈型号:
 • 23144CAK
 • 内径:
 • 220
 • 外径:
 • 370
 • 厚度:
 • 120
 • 参考价格:
 • -
CAME4C3轴承技术参数图
 • 类型:
 • 调心滚子轴承
 • 内圈型号:
 • 23144CA
 • 参考单价:
 • -
 • 内外圈材质:
 • 轴承内部设计:
 • 套圈材质:
 • 油槽油孔:
 • E4
 • 热处理:
CAME4C4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 调心滚子轴承
 • 内圈型号:
 • 23144CA
 • 参考单价:
 • -
 • 滚动体材质:
 • 滚道轮式:
 • CA型
 • 保持器形状:
 • CA
 • 游隙:
 • C4
 • 热处理:
CAME4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 调心滚子轴承
 • 内圈型号:
 • 23144CA
 • 参考单价:
 • -
 • 外圈形状:
 • V沟槽
 • 滚道轮式:
 • CA型
 • 保持器材质:
 • M
 • 游隙:
 • 热处理:
CAMKE4C3轴承技术参数图
 • 类型:
 • 调心滚子轴承
 • 内圈型号:
 • 23144CAK
 • 参考单价:
 • -
 • 内外圈材质:
 • 轴承内部设计:
 • 套圈材质:
 • 内圈形状:
 • K
 • 精度:
CAMKE4C4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 调心滚子轴承
 • 内圈型号:
 • 23144CAK
 • 外径(Φ):
 • 370
 • 滚动体材质:
 • 轴承内部设计:
 • 保持器材质:
 • M
 • 游隙:
 • C4
 • 精度:
CAMKE4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 调心滚子轴承
 • 内圈型号:
 • 23144CAK
 • 参考单价:
 • -
 • 外圈形状:
 • V沟槽
 • 滚道轮式:
 • CA型
 • 套圈材质:
 • 内圈形状:
 • K
 • 精度: