NSK 轴承 方向箭头
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7201
 • 参考单价:
 • 885日元
 • 保持器:
 • 配对:
 • 一般发货日:
 • 3日
 • 密封材质形状:
 • 开放型
 • 规格环境:
 • 标准
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7200
 • 外径(φ) :
 • 30
 • 密封:
 • 配对:
 • 数量折扣:
 • 内外圈材质:
 • 规格环境:
 • 标准
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7048
 • 参考单价:
 • "127,841日元"
 • 卡环槽:
 • 游隙/预紧:
 • 一般发货日:
 • 3日
 • 密封材质形状:
 • 双屏蔽
 • 规格环境:
 • 标准/高速用
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7044
 • 参考单价:
 • "99,899日元"
 • 密封:
 • 配对:
 • 数量折扣:
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(单列)
 • 额定动载荷(N):
 • 240000
B轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7040
 • 参考单价:
 • "75,240日元"
 • 密封:
 • 配对:
 • RoHS:
 • -
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(单列)
 • 额定动载荷(N):
 • 240000
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7038
 • 参考单价:
 • "57,899日元"
 • 保持器:
 • 游隙/预紧:
 • 一般发货日:
 • 3日
 • 内外圈材质:
 • 额定动载荷(N):
 • 224000
ADB轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7036
 • 外径(φ) :
 • 280
 • 保持器:
 • 游隙/预紧:
 • RoHS:
 • -
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(单列)
 • 额定动载荷(N):
 • 207000
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7034
 • 参考单价:
 • "43,013日元"
 • 卡环槽:
 • 配对:
 • 一般发货日:
 • 3日
 • 内外圈材质:
 • 滚动体材质:
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7032
 • 外径(φ) :
 • 240
 • 卡环槽:
 • 精度:
 • RoHS:
 • 对应
 • 内外圈材质:
 • 滚动体材质:
ADB轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7030
 • 参考单价:
 • "80,640日元"
 • 密封:
 • 游隙/预紧:
 • 一般发货日:
 • 3日
 • 密封材质形状:
 • 开放型
 • 滚动体材质:
ADB轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7028
 • 厚度(mm):
 • 33
 • 卡环槽:
 • 配对:
 • DB
 • 数量折扣:
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(单列)
 • 规格环境:
 • 标准
ADF轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7026
 • 参考单价:
 • -
 • 保持器:
 • 配对:
 • DF
 • 一般发货日:
 • -
 • 密封材质形状:
 • 双屏蔽
 • 规格环境:
 • 标准/高速用
ADF轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7024
 • 厚度(mm):
 • 28
 • 密封:
 • 游隙/预紧:
 • 数量折扣:
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(单列)
 • 规格环境:
 • 标准/高速用
B轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7022
 • 参考单价:
 • "14,940日元"
 • 卡环槽:
 • 游隙/预紧:
 • 一般发货日:
 • 3日
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(单列)
 • 规格环境:
 • 标准/高速用
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7021
 • 厚度(mm):
 • 26
 • 保持器:
 • 配对:
 • 数量折扣:
 • 内外圈材质:
 • 额定动载荷(N):
 • 80000
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7020
 • 参考单价:
 • "9,936日元"
 • 密封:
 • 精度:
 • RoHS:
 • 对应
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(单列)
 • 额定动载荷(N):
 • 68500
C轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7019
 • 参考单价:
 • -
 • 卡环槽:
 • 游隙/预紧:
 • 一般发货日:
 • -
 • 内外圈材质:
 • 额定动载荷(N):
 • 73500
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7018
 • 厚度(mm):
 • 24
 • 密封:
 • 配对:
 • 数量折扣:
 • 密封材质形状:
 • 开放型
 • 滚动体材质:
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7017
 • 参考单价:
 • "6,615日元"
 • 密封:
 • 精度:
 • 一般发货日:
 • 3日
 • 密封材质形状:
 • 双屏蔽
 • 滚动体材质:
B轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7016
 • 厚度(mm):
 • 22
 • 保持器:
 • 游隙/预紧:
 • 数量折扣:
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(单列)
 • 滚动体材质:
ATYNG轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7015
 • 参考单价:
 • -
 • 保持器:
 • TYN
 • 游隙/预紧:
 • 一般发货日:
 • -
 • 密封材质形状:
 • 双屏蔽
 • 滚动体材质:
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7014
 • 厚度(mm):
 • 20
 • 卡环槽:
 • 配对:
 • 数量折扣:
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(单列)
 • 规格环境:
 • 标准
ADB轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7013
 • 参考单价:
 • "9,072日元"
 • 卡环槽:
 • 精度:
 • 一般发货日:
 • 3日
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(单列)
 • 规格环境:
 • 标准
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7012
 • 厚度(mm):
 • 18
 • 密封:
 • 游隙/预紧:
 • 数量折扣:
 • 内外圈材质:
 • 规格环境:
 • 标准/高速用
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7011
 • 外径(φ) :
 • 90
 • 卡环槽:
 • 配对:
 • RoHS:
 • -
 • 密封材质形状:
 • 双屏蔽
 • 额定动载荷(N):
 • 32500
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7010
 • 厚度(mm):
 • 16
 • 保持器:
 • 精度:
 • 数量折扣:
 • 内外圈材质:
 • 额定动载荷(N):
 • 24500
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7009
 • 厚度(mm):
 • 16
 • 密封:
 • 游隙/预紧:
 • RoHS:
 • 对应
 • 密封材质形状:
 • 开放型
 • 额定动载荷(N):
 • 23100
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7008
 • 厚度(mm):
 • 15
 • 卡环槽:
 • 游隙/预紧:
 • 一般发货日:
 • 3日
 • 密封材质形状:
 • 开放型
 • 额定动载荷(N):
 • 19500
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7007
 • 厚度(mm):
 • 14
 • 保持器:
 • 精度:
 • 数量折扣:
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(单列)
 • 滚动体材质:
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7006
 • 厚度(mm):
 • 13
 • 密封:
 • 精度:
 • 一般发货日:
 • 1日
 • 密封材质形状:
 • 开放型
 • 滚动体材质:
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7005
 • 厚度(mm):
 • 12
 • 卡环槽:
 • 游隙/预紧:
 • 数量折扣:
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(单列)
 • 滚动体材质:
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7004
 • 外径(φ) :
 • 42
 • 密封:
 • 配对:
 • RoHS:
 • 对应
 • 内外圈材质:
 • 滚动体材质:
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7003
 • 厚度(mm):
 • 10
 • 密封:
 • 精度:
 • 数量折扣:
 • 内外圈材质:
 • 规格环境:
 • 标准
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7002
 • 外径(φ) :
 • 32
 • 保持器:
 • 游隙/预紧:
 • RoHS:
 • 对应
 • 内外圈材质:
 • 规格环境:
 • 标准
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7001
 • 厚度(mm):
 • 8
 • 保持器:
 • 游隙/预紧:
 • 数量折扣:
 • 内外圈材质:
 • 规格环境:
 • 标准
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7000
 • 外径(φ) :
 • 26
 • 卡环槽:
 • 精度:
 • RoHS:
 • 对应
 • 密封材质形状:
 • 开放型
 • 规格环境:
 • 标准
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7968
 • 厚度(mm):
 • 56
 • 卡环槽:
 • 精度:
 • 数量折扣:
 • 密封材质形状:
 • 双屏蔽
 • 额定动载荷(N):
 • 330000
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7940
 • 外径(φ) :
 • 280
 • 密封:
 • 游隙/预紧:
 • RoHS:
 • -
 • 密封材质形状:
 • 双屏蔽
 • 额定动载荷(N):
 • 171000
CDB轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7938
 • 外径(φ) :
 • 260
 • 卡环槽:
 • 精度:
 • 一般发货日:
 • -
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(单列)
 • 额定动载荷(N):
 • 147000
ADBC3轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7936
 • 外径(φ) :
 • 250
 • 保持器:
 • 精度:
 • 数量折扣:
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(单列)
 • 滚动体材质:
BDF轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7934
 • 外径(φ) :
 • 230
 • 密封:
 • 游隙/预紧:
 • RoHS:
 • -
 • 内外圈材质:
 • 滚动体材质:
A5轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7924
 • 外径(φ) :
 • 165
 • 卡环槽:
 • 配对:
 • 数量折扣:
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(单列)
 • 滚动体材质:
ADF轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7922
 • 外径(φ) :
 • 150
 • 保持器:
 • 精度:
 • RoHS:
 • -
 • 内外圈材质:
 • 滚动体材质:
C轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7864
 • 厚度(mm):
 • 24
 • 密封:
 • 精度:
 • 数量折扣:
 • 内外圈材质:
 • 规格环境:
 • 标准/高速用
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7844
 • 外径(φ) :
 • 270
 • 卡环槽:
 • 游隙/预紧:
 • RoHS:
 • -
 • 密封材质形状:
 • 双屏蔽
 • 规格环境:
 • 标准/高速用
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7840
 • 参考单价:
 • -
 • 密封:
 • 精度:
 • 一般发货日:
 • -
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(单列)
 • 规格环境:
 • 标准/高速用
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7340
 • 外径(φ) :
 • 420
 • 密封:
 • 精度:
 • RoHS:
 • 对应
 • 密封材质形状:
 • 开放型
 • 规格环境:
 • 标准
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7338
 • 参考单价:
 • "221,928日元"
 • 保持器:
 • 游隙/预紧:
 • 一般发货日:
 • 3日
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(单列)
 • 额定动载荷(N):
 • 450000
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7336
 • 外径(φ) :
 • 380
 • 保持器:
 • 配对:
 • RoHS:
 • 对应
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(单列)
 • 额定动载荷(N):
 • 410000
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7334
 • 参考单价:
 • "158,999日元"
 • 卡环槽:
 • 精度:
 • 一般发货日:
 • 3日
 • 内外圈材质:
 • 额定动载荷(N):
 • 390000
BDB轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7332
 • 参考单价:
 • "351,720日元"
 • 保持器:
 • 游隙/预紧:
 • 数量折扣:
 • 密封材质形状:
 • 开放型
 • 滚动体材质:
BDBC3轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7330
 • 参考单价:
 • -
 • 密封:
 • 配对:
 • DB
 • RoHS:
 • -
 • 内外圈材质:
 • 滚动体材质:
AT轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7328
 • 参考单价:
 • "89,280日元"
 • 卡环槽:
 • 精度:
 • 数量折扣:
 • 密封材质形状:
 • 开放型
 • 滚动体材质:
ADB轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7326
 • 外径(φ) :
 • 280
 • 保持器:
 • 精度:
 • RoHS:
 • -
 • 密封材质形状:
 • 双屏蔽
 • 滚动体材质:
ADB轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7324
 • 参考单价:
 • "143,280日元"
 • 密封:
 • 配对:
 • DB
 • 一般发货日:
 • 3日
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(单列)
 • 规格环境:
 • 标准
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7322
 • 外径(φ) :
 • 240
 • 卡环槽:
 • 配对:
 • RoHS:
 • 对应
 • 密封材质形状:
 • 开放型
 • 规格环境:
 • 标准
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7321
 • 参考单价:
 • "33,899日元"
 • 保持器:
 • 精度:
 • 一般发货日:
 • 3日
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(单列)
 • 规格环境:
 • 标准
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7320
 • 厚度(mm):
 • 47
 • 密封:
 • 游隙/预紧:
 • 数量折扣:
 • 内外圈材质:
 • 额定动载荷(N):
 • 207000
ADF轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7319
 • 参考单价:
 • -
 • 卡环槽:
 • 配对:
 • DF
 • 一般发货日:
 • -
 • 内外圈材质:
 • 额定动载荷(N):
 • 183000
ADB轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7318
 • 厚度(mm):
 • 43
 • 保持器:
 • 精度:
 • 数量折扣:
 • 密封材质形状:
 • 开放型
 • 额定动载荷(N):
 • 171000
ADB轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7317
 • 参考单价:
 • "32,580日元"
 • 密封:
 • 精度:
 • 一般发货日:
 • 3日
 • 内外圈材质:
 • 额定动载荷(N):
 • 159000
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7316
 • 厚度(mm):
 • 39
 • 卡环槽:
 • 配对:
 • 数量折扣:
 • 密封材质形状:
 • 开放型
 • 滚动体材质:
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7315
 • 参考单价:
 • "10,044日元"
 • 保持器:
 • 配对:
 • RoHS:
 • 对应
 • 密封材质形状:
 • 开放型
 • 滚动体材质:
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7314
 • 参考单价:
 • "7,992日元"
 • 密封:
 • 精度:
 • 数量折扣:
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(单列)
 • 滚动体材质:
ADBP6轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7313
 • 厚度(mm):
 • 33
 • 保持器:
 • 配对:
 • DB
 • RoHS:
 • -
 • 内外圈材质:
 • 规格环境:
 • 标准/高速用
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7312
 • 参考单价:
 • "5,400日元"
 • 保持器:
 • 配对:
 • 一般发货日:
 • 3日
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(单列)
 • 规格环境:
 • 标准
AT轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7311
 • 厚度(mm):
 • 29
 • 卡环槽:
 • 精度:
 • 数量折扣:
 • 内外圈材质:
 • 规格环境:
 • 标准
ADBC3轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7310
 • 参考单价:
 • -
 • 卡环槽:
 • 游隙/预紧:
 • C3
 • 一般发货日:
 • -
 • 内外圈材质:
 • 规格环境:
 • 标准/高速用
ADB轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7309
 • 厚度(mm):
 • 25
 • 密封:
 • 配对:
 • DB
 • 数量折扣:
 • 密封材质形状:
 • 开放型
 • 额定动载荷(N):
 • 103000
AT轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7308
 • 参考单价:
 • "2,792日元"
 • 密封:
 • 配对:
 • 一般发货日:
 • 3日
 • 内外圈材质:
 • 额定动载荷(N):
 • 49000
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7307
 • 厚度(mm):
 • 21
 • 保持器:
 • 精度:
 • 数量折扣:
 • 密封材质形状:
 • 开放型
 • 额定动载荷(N):
 • 40000
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7306
 • 外径(φ) :
 • 72
 • 密封:
 • 配对:
 • RoHS:
 • 对应
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(单列)
 • 滚动体材质:
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7305
 • 厚度(mm):
 • 17
 • 卡环槽:
 • 配对:
 • 数量折扣:
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(单列)
 • 滚动体材质:
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7304
 • 厚度(mm):
 • 15
 • 保持器:
 • 精度:
 • RoHS:
 • 对应
 • 内外圈材质:
 • 滚动体材质:
AW轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7303
 • 厚度(mm):
 • 14
 • 密封:
 • 游隙/预紧:
 • 数量折扣:
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(单列)
 • 滚动体材质:
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7302
 • 厚度(mm):
 • 13
 • 卡环槽:
 • 配对:
 • RoHS:
 • -
 • 内外圈材质:
 • 规格环境:
 • 标准/高速用
AW轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7301
 • 厚度(mm):
 • 12
 • 保持器:
 • W
 • 配对:
 • 一般发货日:
 • 3日
 • 内外圈材质:
 • 规格环境:
 • 标准
AW轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7300
 • 厚度(mm):
 • 11
 • 密封:
 • 游隙/预紧:
 • 数量折扣:
 • 内外圈材质:
 • 规格环境:
 • 标准
C轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 725
 • 外径(φ) :
 • 16
 • 保持器:
 • 配对:
 • RoHS:
 • -
 • 密封材质形状:
 • 开放型
 • 额定动载荷(N):
 • 1700
B轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7248
 • 厚度(mm):
 • 65
 • 保持器:
 • 配对:
 • 数量折扣:
 • 密封材质形状:
 • 双屏蔽
 • 额定动载荷(N):
 • 370000
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7244
 • 外径(φ) :
 • 400
 • 卡环槽:
 • 精度:
 • RoHS:
 • -
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(单列)
 • 额定动载荷(N):
 • 410000
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7240
 • 厚度(mm):
 • 58
 • 卡环槽:
 • 游隙/预紧:
 • 数量折扣:
 • 密封材质形状:
 • 开放型
 • 额定动载荷(N):
 • 335000
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7238
 • 外径(φ) :
 • 340
 • 密封:
 • 配对:
 • RoHS:
 • 对应
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(单列)
 • 滚动体材质:
ADF轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7236
 • 厚度(mm):
 • 52
 • 密封:
 • 配对:
 • DF
 • 数量折扣:
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(单列)
 • 滚动体材质:
B轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7234
 • 外径(φ) :
 • 310
 • 保持器:
 • 游隙/预紧:
 • RoHS:
 • 对应
 • 内外圈材质:
 • 滚动体材质:
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7232
 • 外径(φ) :
 • 290
 • 密封:
 • 配对:
 • 一般发货日:
 • 3日
 • 密封材质形状:
 • 开放型
 • 规格环境:
 • 标准
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7230
 • 外径(φ) :
 • 270
 • 卡环槽:
 • 配对:
 • RoHS:
 • 对应
 • 内外圈材质:
 • 规格环境:
 • 标准
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7228
 • 外径(φ) :
 • 250
 • 保持器:
 • 游隙/预紧:
 • 一般发货日:
 • 3日
 • 密封材质形状:
 • 开放型
 • 规格环境:
 • 标准
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7226
 • 厚度(mm):
 • 40
 • 密封:
 • 游隙/预紧:
 • 数量折扣:
 • 密封材质形状:
 • 开放型
 • 规格环境:
 • 标准
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7224
 • 外径(φ) :
 • 215
 • 卡环槽:
 • 配对:
 • RoHS:
 • 对应
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(单列)
 • 额定动载荷(N):
 • 183000
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7222
 • 厚度(mm):
 • 38
 • 保持器:
 • 精度:
 • 数量折扣:
 • 密封材质形状:
 • 开放型
 • 额定动载荷(N):
 • 170000
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7221
 • 外径(φ) :
 • 190
 • 密封:
 • 游隙/预紧:
 • RoHS:
 • 对应
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(单列)
 • 额定动载荷(N):
 • 157000
ADB轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7220
 • 参考单价:
 • "29,061日元"
 • 保持器:
 • 配对:
 • DB
 • 一般发货日:
 • 3日
 • 内外圈材质:
 • 滚动体材质:
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7219
 • 外径(φ) :
 • 170
 • 保持器:
 • 配对:
 • RoHS:
 • 对应
 • 内外圈材质:
 • 滚动体材质:
AW轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7218
 • 参考单价:
 • "5,989日元"
 • 卡环槽:
 • 游隙/预紧:
 • 一般发货日:
 • 3日
 • 密封材质形状:
 • 开放型
 • 滚动体材质:
ADB轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7217
 • 外径(φ) :
 • 150
 • 卡环槽:
 • 游隙/预紧:
 • RoHS:
 • -
 • 内外圈材质:
 • 滚动体材质:
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7216
 • 参考单价:
 • "6,912日元"
 • 密封:
 • 配对:
 • 一般发货日:
 • 3日
 • 密封材质形状:
 • 开放型
 • 规格环境:
 • 标准
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7215
 • 外径(φ) :
 • 130
 • 密封:
 • 精度:
 • RoHS:
 • 对应
 • 密封材质形状:
 • 开放型
 • 规格环境:
 • 标准
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7214
 • 外径(φ) :
 • 125
 • 保持器:
 • 游隙/预紧:
 • 一般发货日:
 • 3日
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(单列)
 • 规格环境:
 • 标准
ADB轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7213
 • 参考单价:
 • "11,278日元"
 • 密封:
 • 配对:
 • DB
 • 数量折扣:
 • 内外圈材质:
 • 额定动载荷(N):
 • 70500
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7212
 • 外径(φ) :
 • 110
 • 卡环槽:
 • 精度:
 • RoHS:
 • 对应
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(单列)
 • 额定动载荷(N):
 • 62000
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7211
 • 参考单价:
 • "3,204日元"
 • 保持器:
 • 游隙/预紧:
 • 数量折扣:
 • 内外圈材质:
 • 额定动载荷(N):
 • 51000
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7210
 • 外径(φ) :
 • 90
 • 密封:
 • 游隙/预紧:
 • RoHS:
 • 对应
 • 内外圈材质:
 • 额定动载荷(N):
 • 41500
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7209
 • 参考单价:
 • "2,364日元"
 • 卡环槽:
 • 配对:
 • 一般发货日:
 • 3日
 • 密封材质形状:
 • 开放型
 • 滚动体材质:
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7208
 • 外径(φ) :
 • 80
 • 保持器:
 • 精度:
 • RoHS:
 • 对应
 • 内外圈材质:
 • 滚动体材质:
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7207
 • 参考单价:
 • "1,624日元"
 • 密封:
 • 游隙/预紧:
 • 一般发货日:
 • 1日
 • 密封材质形状:
 • 开放型
 • 滚动体材质:
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7206
 • 厚度(mm):
 • 16
 • 卡环槽:
 • 配对:
 • 数量折扣:
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(单列)
 • 规格环境:
 • 标准
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7205
 • 参考单价:
 • "1,325日元"
 • 保持器:
 • 精度:
 • 一般发货日:
 • 3日
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(单列)
 • 规格环境:
 • 标准
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7204
 • 参考单价:
 • "1,195日元"
 • 密封:
 • 游隙/预紧:
 • 数量折扣:
 • 内外圈材质:
 • 规格环境:
 • 标准
A轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7203
 • 参考单价:
 • "1,043日元"
 • 卡环槽:
 • 游隙/预紧:
 • 一般发货日:
 • 3日
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(单列)
 • 规格环境:
 • 标准
BWG轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7202
 • 参考单价:
 • -
 • 保持器:
 • W
 • 精度:
 • 数量折扣:
 • 内外圈材质:
 • 额定动载荷(N):
 • 7950