NSK 轴承 方向箭头
单列角接触球轴承轴承
 • 型号:
 • 7208BEA轴承
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 品牌:
 • NSK
 • 内圈型号:
 • 7208
 • 内径:
 • 40
 • 外径:
 • 80
 • 厚度:
 • 18
 • 参考价格:
 • -
BEAT85SUGA轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7208
 • 厚度(mm):
 • 18
 • 密封:
 • 游隙/预紧:
 • GA
 • 数量折扣:
 • 密封材质形状:
 • 双屏蔽
 • 额定动载荷(N):
 • 32000
BEAT85SUCNB轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7208
 • 参考单价:
 • -
 • 密封:
 • 配对:
 • SU
 • 一般发货日:
 • -
 • 内外圈材质:
 • 额定动载荷(N):
 • 32000
BEAMRSUCNB轴承技术参数图
 • 类型:
 • 单列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 7208
 • 厚度(mm):
 • 18
 • 保持器:
 • MR
 • 精度:
 • 数量折扣:
 • 密封材质形状:
 • 双屏蔽
 • 额定动载荷(N):
 • 32000