NSK 轴承 方向箭头
J轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3310
 • 参考单价:
 • 密封:
 • 精度:
 • 一般发货日:
 • 内外圈材质:
 • 额定动载荷(N):
2RSRTNG轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3309B
 • 参考单价:
 • 卡环槽:
 • 游隙/预紧:
 • 数量折扣:
 • 密封材质形状:
 • 额定动载荷(N):
J轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3309
 • 外径(φ) :
 • 100
 • 保持器:
 • J
 • 配对:
 • RoHS:
 • 密封材质形状:
 • 额定动载荷(N):
2RSRTNG轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3308B
 • 参考单价:
 • 密封:
 • 2RSR
 • 精度:
 • 一般发货日:
 • 轨道轮形状:
 • 滚动体材质:
J轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3308
 • 厚度(mm):
 • "36,5"
 • 保持器:
 • J
 • 游隙/预紧:
 • RoHS:
 • 轨道轮形状:
 • 滚动体材质:
2RSRTNG轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3307B
 • 参考单价:
 • 保持器:
 • TNG
 • 配对:
 • 一般发货日:
 • 轨道轮形状:
 • 滚动体材质:
J轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3307
 • 厚度(mm):
 • "34,9"
 • 卡环槽:
 • 精度:
 • 数量折扣:
 • 内外圈材质:
 • 规格环境:
2RSRTNG轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3306B
 • 参考单价:
 • 卡环槽:
 • 精度:
 • 一般发货日:
 • 内外圈材质:
 • 规格环境:
J轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3306
 • 厚度(mm):
 • "30,2"
 • 密封:
 • 配对:
 • 数量折扣:
 • 内外圈材质:
 • 规格环境:
2RSNRTN轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3305B
 • 参考单价:
 • 密封:
 • 2RS
 • 配对:
 • 一般发货日:
 • 内外圈材质:
 • 规格环境:
J轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3305
 • 厚度(mm):
 • "25,4"
 • 保持器:
 • J
 • 精度:
 • 数量折扣:
 • 密封材质形状:
 • 额定动载荷(N):
2RSRTNG轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3304B
 • 厚度(mm):
 • "22,2"
 • 密封:
 • 2RSR
 • 游隙/预紧:
 • RoHS:
 • 轨道轮形状:
 • 额定动载荷(N):
J轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3304
 • 参考单价:
 • 卡环槽:
 • 配对:
 • 数量折扣:
 • 密封材质形状:
 • 额定动载荷(N):
2RSRTNG轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3303B
 • 厚度(mm):
 • "22,2"
 • 保持器:
 • TNG
 • 精度:
 • RoHS:
 • 轨道轮形状:
 • 滚动体材质:
J轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3303
 • 参考单价:
 • 密封:
 • 精度:
 • 一般发货日:
 • 轨道轮形状:
 • 滚动体材质:
2RSRTNG轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3302B
 • 厚度(mm):
 • 19
 • 卡环槽:
 • 配对:
 • RoHS:
 • 内外圈材质:
 • 滚动体材质:
M轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3218
 • 参考单价:
 • 保持器:
 • M
 • 配对:
 • 一般发货日:
 • 轨道轮形状:
 • 滚动体材质:
M轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3216
 • 厚度(mm):
 • "44,4"
 • 密封:
 • 精度:
 • 数量折扣:
 • 内外圈材质:
 • 规格环境:
2RSRTNG轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3214B
 • 外径(φ) :
 • 125
 • 保持器:
 • TNG
 • 配对:
 • RoHS:
 • 密封材质形状:
 • 规格环境:
J轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3214
 • 厚度(mm):
 • "39,7"
 • 保持器:
 • J
 • 配对:
 • 数量折扣:
 • 密封材质形状:
 • 规格环境:
2RSRTNG轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3213B
 • 外径(φ) :
 • 120
 • 卡环槽:
 • 精度:
 • RoHS:
 • 轨道轮形状:
 • 额定动载荷(N):
J轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3213
 • 厚度(mm):
 • "38,1"
 • 卡环槽:
 • 游隙/预紧:
 • 数量折扣:
 • 密封材质形状:
 • 额定动载荷(N):
2RSRTNG轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3212B
 • 厚度(mm):
 • "36,5"
 • 密封:
 • 2RSR
 • 配对:
 • RoHS:
 • 轨道轮形状:
 • 额定动载荷(N):
J轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3212
 • 厚度(mm):
 • "36,5"
 • 密封:
 • 配对:
 • 数量折扣:
 • 轨道轮形状:
 • 额定动载荷(N):
2RSRTNG轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3211B
 • 厚度(mm):
 • "33,3"
 • 保持器:
 • TNG
 • 精度:
 • RoHS:
 • 内外圈材质:
 • 滚动体材质:
J轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3211
 • 外径(φ) :
 • 100
 • 密封:
 • 配对:
 • 一般发货日:
 • 密封材质形状:
 • 滚动体材质:
2RSRTNG轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3210B
 • 厚度(mm):
 • "30,2"
 • 卡环槽:
 • 配对:
 • 数量折扣:
 • 内外圈材质:
 • 滚动体材质:
J轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3210
 • 外径(φ) :
 • 90
 • 保持器:
 • J
 • 精度:
 • 一般发货日:
 • 密封材质形状:
 • 规格环境:
2RSRTNG轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3209B
 • 厚度(mm):
 • "30,2"
 • 密封:
 • 2RSR
 • 游隙/预紧:
 • 数量折扣:
 • 密封材质形状:
 • 规格环境:
J轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3209
 • 外径(φ) :
 • 85
 • 卡环槽:
 • 配对:
 • RoHS:
 • 轨道轮形状:
 • 规格环境:
2RSRTNG轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3208B
 • 厚度(mm):
 • "30,2"
 • 保持器:
 • TNG
 • 配对:
 • 数量折扣:
 • 密封材质形状:
 • 规格环境:
J轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3208
 • 外径(φ) :
 • 80
 • 密封:
 • 游隙/预紧:
 • RoHS:
 • 轨道轮形状:
 • 额定动载荷(N):
2RSRNRTNG轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3207B
 • 外径(φ) :
 • 72
 • 保持器:
 • TNG
 • 配对:
 • 一般发货日:
 • 内外圈材质:
 • 额定动载荷(N):
J轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3207
 • 外径(φ) :
 • 72
 • 保持器:
 • J
 • 配对:
 • RoHS:
 • 内外圈材质:
 • 额定动载荷(N):
2RSNRTN轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3206B
 • 外径(φ) :
 • 62
 • 卡环槽:
 • NR
 • 游隙/预紧:
 • 一般发货日:
 • 密封材质形状:
 • 滚动体材质:
J轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3206
 • 外径(φ) :
 • 62
 • 卡环槽:
 • 游隙/预紧:
 • RoHS:
 • 内外圈材质:
 • 滚动体材质:
2RSNRTN轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3205B
 • 外径(φ) :
 • 52
 • 密封:
 • 2RS
 • 配对:
 • 一般发货日:
 • 密封材质形状:
 • 滚动体材质:
J轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3205
 • 外径(φ) :
 • 52
 • 密封:
 • 配对:
 • 数量折扣:
 • 密封材质形状:
 • 滚动体材质:
C3轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 5315
 • 外径(φ) :
 • 160
 • 保持器:
 • 游隙/预紧:
 • C3
 • 一般发货日:
 • -
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(双列)
 • 规格环境:
 • 标准/高速用
C3轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 5314
 • 参考单价:
 • -
 • 密封:
 • 配对:
 • 数量折扣:
 • 内外圈材质:
 • 规格环境:
 • 标准/高速用
C3轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 5313
 • 外径(φ) :
 • 140
 • 卡环槽:
 • 配对:
 • RoHS:
 • -
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(双列)
 • 规格环境:
 • 标准/高速用
NSK轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 5312
 • 参考单价:
 • "8,155日元"
 • 保持器:
 • 游隙/预紧:
 • 一般发货日:
 • 1日
 • 内外圈材质:
 • 额定动载荷(N):
 • 125000
C3轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 5311
 • 外径(φ) :
 • 120
 • 密封:
 • 游隙/预紧:
 • C3
 • RoHS:
 • -
 • 内外圈材质:
 • 额定动载荷(N):
 • 95000
C3轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 5310
 • 参考单价:
 • -
 • 卡环槽:
 • 配对:
 • 一般发货日:
 • -
 • 密封材质形状:
 • 开放型
 • 额定动载荷(N):
 • 81500
C3轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 5309
 • 外径(φ) :
 • 100
 • 保持器:
 • 精度:
 • RoHS:
 • -
 • 内外圈材质:
 • 额定动载荷(N):
 • 68500
NSK轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 5308
 • 参考单价:
 • "3,850日元"
 • 密封:
 • 游隙/预紧:
 • 一般发货日:
 • 3日
 • 密封材质形状:
 • 开放型
 • 滚动体材质:
C3轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 5307
 • 参考单价:
 • -
 • 卡环槽:
 • 配对:
 • 数量折扣:
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(双列)
 • 滚动体材质:
C4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 5306
 • 参考单价:
 • -
 • 保持器:
 • 精度:
 • 一般发货日:
 • -
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(双列)
 • 滚动体材质:
C3轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 5305
 • 参考单价:
 • -
 • 密封:
 • 游隙/预紧:
 • C3
 • 数量折扣:
 • 内外圈材质:
 • 规格环境:
 • 标准/高速用
C3轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 5304
 • 外径(φ) :
 • 52
 • 卡环槽:
 • 游隙/预紧:
 • C3
 • 一般发货日:
 • -
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(双列)
 • 规格环境:
 • 标准/高速用
M轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 5220
 • 参考单价:
 • -
 • 保持器:
 • M
 • 配对:
 • 数量折扣:
 • 内外圈材质:
 • 规格环境:
 • 标准/高速用
C3轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 5217
 • 外径(φ) :
 • 150
 • 密封:
 • 精度:
 • RoHS:
 • -
 • 内外圈材质:
 • 规格环境:
 • 标准/高速用
C3轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 5216
 • 参考单价:
 • -
 • 卡环槽:
 • 游隙/预紧:
 • C3
 • 一般发货日:
 • -
 • 密封材质形状:
 • 开放型
 • 额定动载荷(N):
 • 99000
C3轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 5214
 • 厚度(mm):
 • 39.7
 • 密封:
 • 配对:
 • 数量折扣:
 • 密封材质形状:
 • 开放型
 • 额定动载荷(N):
 • 94000
C3轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 5213
 • 参考单价:
 • -
 • 密封:
 • 精度:
 • 一般发货日:
 • -
 • 密封材质形状:
 • 开放型
 • 额定动载荷(N):
 • 12500
C3轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 5212
 • 厚度(mm):
 • 36.5
 • 保持器:
 • 游隙/预紧:
 • C3
 • 数量折扣:
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(双列)
 • 滚动体材质:
C3轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 5211
 • 参考单价:
 • -
 • 保持器:
 • 游隙/预紧:
 • C3
 • 一般发货日:
 • -
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(双列)
 • 滚动体材质:
C3轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 5210
 • 厚度(mm):
 • 30.2
 • 卡环槽:
 • 精度:
 • 数量折扣:
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(双列)
 • 滚动体材质:
1ZZC3轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 5209A
 • 参考单价:
 • -
 • 卡环槽:
 • 精度:
 • 一般发货日:
 • -
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(双列)
 • 滚动体材质:
C3轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 5209
 • 参考单价:
 • -
 • 密封:
 • 游隙/预紧:
 • C3
 • 数量折扣:
 • 内外圈材质:
 • 规格环境:
 • 标准/高速用
T12ZZ轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 5208A
 • 厚度(mm):
 • 30.2
 • 卡环槽:
 • 配对:
 • RoHS:
 • -
 • 密封材质形状:
 • 双屏蔽
 • 规格环境:
 • 标准/高速用
C3轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 5208
 • 参考单价:
 • -
 • 保持器:
 • 精度:
 • 数量折扣:
 • 内外圈材质:
 • 规格环境:
 • 标准/高速用
C2轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 5207
 • 厚度(mm):
 • 27
 • 密封:
 • 游隙/预紧:
 • C2
 • RoHS:
 • -
 • 密封材质形状:
 • 开放型
 • 额定动载荷(N):
 • 39000
ZZ轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 5206B
 • 参考单价:
 • "2,460日元"
 • 卡环槽:
 • 游隙/预紧:
 • 一般发货日:
 • 3日
 • 密封材质形状:
 • 双屏蔽
 • 额定动载荷(N):
 • 29600
C3轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 5206
 • 厚度(mm):
 • 23.8
 • 保持器:
 • 精度:
 • 数量折扣:
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(双列)
 • 额定动载荷(N):
 • 29600
T12DDU轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 5205B
 • 参考单价:
 • -
 • 密封:
 • DDU
 • 精度:
 • 一般发货日:
 • -
 • 密封材质形状:
 • 密封
 • 额定动载荷(N):
 • 21300
C3轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 5205
 • 厚度(mm):
 • 20.6
 • 卡环槽:
 • 游隙/预紧:
 • C3
 • 数量折扣:
 • 轨道轮形状:
 • 角接触球(双列)
 • 滚动体材质:
C3轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 5204
 • 外径(φ) :
 • 47
 • 密封:
 • 精度:
 • RoHS:
 • -
 • 内外圈材质:
 • 滚动体材质:
C3轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 5203
 • 厚度(mm):
 • 17.5
 • 密封:
 • 精度:
 • 数量折扣:
 • 内外圈材质:
 • 滚动体材质:
ZZ轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 5202B
 • 厚度(mm):
 • 15.9
 • 保持器:
 • 游隙/预紧:
 • RoHS:
 • -
 • 密封材质形状:
 • 双屏蔽
 • 规格环境:
 • 标准/高速用
C2轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 5202
 • 厚度(mm):
 • 15.9
 • 保持器:
 • 配对:
 • 数量折扣:
 • 内外圈材质:
 • 规格环境:
 • 标准/高速用
C3轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 5201
 • 厚度(mm):
 • 15.9
 • 卡环槽:
 • 精度:
 • RoHS:
 • -
 • 密封材质形状:
 • 开放型
 • 规格环境:
 • 标准/高速用
C3轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 5200
 • 厚度(mm):
 • 14.3
 • 卡环槽:
 • 精度:
 • 数量折扣:
 • 密封材质形状:
 • 开放型
 • 规格环境:
 • 标准/高速用
M轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3316
 • 厚度(mm):
 • "68,3"
 • 密封:
 • 游隙/预紧:
 • RoHS:
 • 轨道轮形状:
 • 额定动载荷(N):
J轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3314
 • 外径(φ) :
 • 150
 • 卡环槽:
 • 精度:
 • 一般发货日:
 • 内外圈材质:
 • 额定动载荷(N):
2RSRTNG轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3313B
 • 厚度(mm):
 • "58,7"
 • 保持器:
 • TNG
 • 精度:
 • 数量折扣:
 • 轨道轮形状:
 • 额定动载荷(N):
JC3轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3313
 • 外径(φ) :
 • 140
 • 密封:
 • 游隙/预紧:
 • C3
 • 一般发货日:
 • 内外圈材质:
 • 滚动体材质:
2RSRTNG轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3312B
 • 厚度(mm):
 • 54
 • 卡环槽:
 • 配对:
 • 数量折扣:
 • 内外圈材质:
 • 滚动体材质:
J轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3312
 • 外径(φ) :
 • 130
 • 保持器:
 • J
 • 精度:
 • RoHS:
 • 密封材质形状:
 • 滚动体材质:
2RSRTNG轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3311B
 • 厚度(mm):
 • "49,2"
 • 密封:
 • 2RSR
 • 精度:
 • 数量折扣:
 • 内外圈材质:
 • 滚动体材质:
J轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3311
 • 外径(φ) :
 • 120
 • 卡环槽:
 • 配对:
 • RoHS:
 • 密封材质形状:
 • 规格环境:
2RSRNRTNG轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3310B
 • 外径(φ) :
 • 110
 • 密封:
 • 2RSR
 • 精度:
 • 一般发货日:
 • 轨道轮形状:
 • 规格环境:
2RSRNRTNG轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3204B
 • 外径(φ) :
 • 47
 • 密封:
 • 2RSR
 • 精度:
 • RoHS:
 • 轨道轮形状:
 • 规格环境:
J轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3204
 • 外径(φ) :
 • 47
 • 保持器:
 • J
 • 游隙/预紧:
 • 一般发货日:
 • 内外圈材质:
 • 额定动载荷(N):
2RSRTNG轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3203B
 • 外径(φ) :
 • 40
 • 保持器:
 • TNG
 • 配对:
 • RoHS:
 • 轨道轮形状:
 • 额定动载荷(N):
J轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3203
 • 外径(φ) :
 • 40
 • 卡环槽:
 • 精度:
 • 一般发货日:
 • 内外圈材质:
 • 额定动载荷(N):
2RSRTNG轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3202B
 • 厚度(mm):
 • "15,9"
 • 卡环槽:
 • 精度:
 • 数量折扣:
 • 内外圈材质:
 • 额定动载荷(N):
J轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3202
 • 外径(φ) :
 • 35
 • 密封:
 • 配对:
 • 一般发货日:
 • 密封材质形状:
 • 滚动体材质:
2RSRTNG轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3201B
 • 参考单价:
 • 卡环槽:
 • 精度:
 • 数量折扣:
 • 轨道轮形状:
 • 滚动体材质:
J轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3201
 • 外径(φ) :
 • 32
 • 保持器:
 • J
 • 精度:
 • RoHS:
 • 密封材质形状:
 • 滚动体材质:
2RSRTNG轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3200B
 • 参考单价:
 • 密封:
 • 2RSR
 • 配对:
 • 一般发货日:
 • 轨道轮形状:
 • 滚动体材质:
NSK轴承技术参数图
 • 类型:
 • 双列角接触球轴承
 • 内圈型号:
 • 3200A
 • 外径(φ) :
 • 30
 • 卡环槽:
 • 配对:
 • RoHS:
 • 轨道轮形状:
 • 规格环境: