NSK轴承 方向箭头
标准主轴轴承轴承
 • 型号:
 • 7919C轴承
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 品牌:
 • NSK
 • 内圈型号:
 • 7919
 • 内径:
 • 95
 • 外径:
 • 130
 • 厚度:
 • 18
 • 参考价格:
 • -
TSULP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7919
 • 外径:
 • 130
 • 产地:
 • 日本
 • 保持器:
 • T
 • 配对-内孔形式:
 • SU
 • 预紧力-游隙:
 • L
 • 产品描述:
 • -
TYDBC7P4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7919
 • 厚度:
 • 36
 • 产地:
 • 日本
 • 保持器:
 • TY
 • 油槽油孔:
 • -
 • 静载KN:
 • 96
 • 产品描述:
 • 15度,背对背,C7预载,P4级
TYNDBLP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7919
 • 外径:
 • 130
 • 包装:
 • 对装
 • 滚动体材质:
 • 钢球
 • 密封:
 • 开式
 • 预紧力-游隙:
 • L
 • 油润滑限速:
 • 15600
TYNDULP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7919
 • 参考价格:
 • -
 • 产地:
 • 日本
 • 净重kg:
 • 1.194
 • 配对-内孔形式:
 • DU
 • 动载KN:
 • 85
 • 油润滑限速:
 • 15600
TYNSULP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7919
 • 外径:
 • 130
 • 精度等级:
 • P4
 • 保持器:
 • TYN
 • 密封:
 • 开式
 • 动载KN:
 • 42.5
 • 油润滑限速:
 • 15600
TYSULP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7919
 • 外径:
 • 130
 • 包装:
 • 单个
 • 滚动体材质:
 • 钢球
 • 配对-内孔形式:
 • SU
 • 静载KN:
 • 48
 • 油润滑限速:
 • 15600
TYNDBLP5轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7919
 • 外径:
 • 130
 • 产地:
 • 日本
 • 滚动体材质:
 • 钢球
 • 密封:
 • 开式
 • 动载KN:
 • 85
 • 脂润滑限速:
 • 10300
TYNDULP5轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7919
 • 外径:
 • 130
 • 精度等级:
 • P5
 • 保持器:
 • TYN
 • 配对-内孔形式:
 • DU
 • 静载KN:
 • 96
 • 脂润滑限速:
 • 10300
TYP5轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7919
 • 外径:
 • 130
 • 包装:
 • 单个
 • 保持器:
 • TY
 • 密封:
 • 开式
 • 静载KN:
 • 48
 • 脂润滑限速:
 • 10300
SN24TRDULP3轴承技术参数图
 • 类型:
 • P3级RHP轴承
 • 内圈型号:
 • 7919
 • 外径:
 • 130
 • 产地:
 • 英国
 • 滚动体材质:
 • SN24陶瓷球
 • 配对-内孔形式:
 • DU
 • 预紧力-游隙:
 • L
 • 产品描述:
 • -
SN24TRSULP3轴承技术参数图
 • 类型:
 • P3级RHP轴承
 • 内圈型号:
 • 7919
 • 参考价格:
 • "3.052,58"
 • 精度等级:
 • P3
 • 保持器:
 • TR
 • 油槽油孔:
 • -
 • 预紧力-游隙:
 • L
 • 产品描述:
 • -
TRDULP3轴承技术参数图
 • 类型:
 • P3级RHP轴承
 • 内圈型号:
 • 7919
 • 外径:
 • 130
 • 包装:
 • 对装
 • 保持器:
 • TR
 • 配对-内孔形式:
 • DU
 • 预紧力-游隙:
 • L
 • 产品描述:
 • -
TRDUMP3轴承技术参数图
 • 类型:
 • P3级RHP轴承
 • 内圈型号:
 • 7919
 • 参考价格:
 • -
 • 产地:
 • 英国
 • 滚动体材质:
 • 钢球
 • 油槽油孔:
 • -
 • 动载KN:
 • 85
 • 产品描述:
 • -
TRSULP3轴承技术参数图
 • 类型:
 • P3级RHP轴承
 • 内圈型号:
 • 7919
 • 外径:
 • 130
 • 精度等级:
 • P3
 • 净重kg:
 • 0.597
 • 密封:
 • 开式
 • 动载KN:
 • 42.5
 • 油润滑限速:
 • -
TRSUMP3轴承技术参数图
 • 类型:
 • P3级RHP轴承
 • 内圈型号:
 • 7919
 • 参考价格:
 • "1.256,49"
 • 包装:
 • 单个
 • 保持器:
 • TR
 • 配对-内孔形式:
 • SU
 • 动载KN:
 • 42.5
 • 油润滑限速:
 • -
TRV1VSULP3轴承技术参数图
 • 类型:
 • P3级RHP轴承
 • 内圈型号:
 • 7919
 • 外径:
 • 130
 • 产地:
 • 英国
 • 保持器:
 • TR
 • 密封:
 • V1V
 • 动载KN:
 • 42.5
 • 油润滑限速:
 • -
TRV1VSUMP3轴承技术参数图
 • 类型:
 • P3级RHP轴承
 • 内圈型号:
 • 7919
 • 参考价格:
 • -
 • 精度等级:
 • P3
 • 滚动体材质:
 • 钢球
 • 配对-内孔形式:
 • SU
 • 静载KN:
 • 48
 • 油润滑限速:
 • -