NSK轴承 方向箭头
标准主轴轴承轴承
 • 型号:
 • 7206P4轴承
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 品牌:
 • NSK
 • 内圈型号:
 • 7206
 • 内径:
 • 30
 • 外径:
 • 62
 • 厚度:
 • 16
 • 参考价格:
 • -
TYNDULP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7206
 • 厚度:
 • 32
 • 精度等级:
 • P4
 • 滚动体材质:
 • 钢球
 • 油槽油孔:
 • -
 • 静载KN:
 • 27.2
 • 产品描述:
 • 30度,树脂保持器,双个万能组合,轻预载,P4级
TYNP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7206
 • 参考价格:
 • -
 • 精度等级:
 • P4
 • 保持器:
 • TYN
 • 油槽油孔:
 • -
 • 静载KN:
 • 14800
 • 产品描述:
 • -
TYNSULP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7206
 • 参考价格:
 • -
 • 产地:
 • 日本
 • 滚动体材质:
 • 钢球
 • 配对-内孔形式:
 • SU
 • 静载KN:
 • 13.6
 • 产品描述:
 • 30度,树脂保持器,万能配组,轻预载,P4级
TYSULP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7206
 • 外径:
 • 62
 • 精度等级:
 • P4
 • 滚动体材质:
 • 钢球
 • 密封:
 • 开式
 • 静载KN:
 • 13.6
 • 产品描述:
 • 30度,尼龙保持架万能配组,轻预载,P4级
TYDBC7P4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7206
 • 厚度:
 • 32
 • 包装:
 • 对装
 • 保持器:
 • TY
 • 密封:
 • 开式
 • 动载KN:
 • 44.2
 • 产品描述:
 • 25度,背对背,C7预载,P4级
TYNDBLP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7206
 • 参考价格:
 • -
 • 产地:
 • 日本
 • 保持器:
 • TYN
 • 密封:
 • 开式
 • 预紧力-游隙:
 • L
 • 产品描述:
 • 25度,树脂保持器,背对背,轻预载,P4级
TYDBC7P4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7206
 • 参考价格:
 • -
 • 包装:
 • 对装
 • 保持器:
 • TY
 • 油槽油孔:
 • -
 • 动载KN:
 • 42.6
 • 产品描述:
 • 30度,背对背,C7预载,P4级
TYNDBDHP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7206
 • 外径:
 • 62
 • 产地:
 • 日本
 • 保持器:
 • TYN
 • 油槽油孔:
 • -
 • 预紧力-游隙:
 • H
 • 产品描述:
 • -
TYNDBLP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7206
 • 厚度:
 • 32
 • 精度等级:
 • P4
 • 保持器:
 • TYN
 • 配对-内孔形式:
 • DB
 • 预紧力-游隙:
 • L
 • 产品描述:
 • 30度,树脂保持器,背对背,轻预载,P4级
TYNDULP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7206
 • 外径:
 • 62
 • 包装:
 • 对装
 • 保持器:
 • TYN
 • 密封:
 • 开式
 • 预紧力-游隙:
 • L
 • 产品描述:
 • 25度,树脂保持器,双个万能组合,轻预载,P4级
TYNDUMP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7206
 • 厚度:
 • 16
 • 产地:
 • 日本
 • 保持器:
 • TYN
 • 密封:
 • -
 • 预紧力-游隙:
 • M
 • 产品描述:
 • -
TYNSULP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7206
 • 参考价格:
 • "387,94"
 • 精度等级:
 • P4
 • 净重kg:
 • 0.194
 • 密封:
 • 开式
 • 静载KN:
 • 14.1
 • 产品描述:
 • -
TYSULP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7206
 • 外径:
 • 62
 • 包装:
 • 单个
 • 净重kg:
 • 0.194
 • 油槽油孔:
 • -
 • 动载KN:
 • 22.1
 • 脂润滑限速:
 • 21800
TP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7206
 • 外径:
 • 62
 • 精度等级:
 • P4
 • 保持器:
 • T
 • 油槽油孔:
 • -
 • 静载KN:
 • -
 • 产品描述:
 • -
TYDBC7P4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7206
 • 厚度:
 • 32
 • 包装:
 • 对装
 • 净重kg:
 • 0.388
 • 配对-内孔形式:
 • DB
 • 动载KN:
 • 46
 • 脂润滑限速:
 • 25000
TYNDBLP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7206
 • 参考价格:
 • -
 • 产地:
 • 日本
 • 净重kg:
 • 0.388
 • 配对-内孔形式:
 • DB
 • 动载KN:
 • 46
 • 脂润滑限速:
 • 25000
TYNDBMP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7206
 • 外径:
 • 62
 • 精度等级:
 • P4
 • 滚动体材质:
 • -
 • 配对-内孔形式:
 • DB
 • 预紧力-游隙:
 • M
 • 脂润滑限速:
 • -
TYNDTP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7206
 • 外径:
 • 62
 • 包装:
 • 对装
 • 净重kg:
 • -
 • 密封:
 • -
 • 动载KN:
 • 23000
 • 脂润滑限速:
 • -
TYNDULP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7206
 • 厚度:
 • 32
 • 产地:
 • 日本
 • 净重kg:
 • 0.388
 • 油槽油孔:
 • -
 • 预紧力-游隙:
 • L
 • 脂润滑限速:
 • 25000
TYNDUMP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7206
 • 参考价格:
 • -
 • 精度等级:
 • P4
 • 滚动体材质:
 • -
 • 油槽油孔:
 • -
 • 静载KN:
 • -
 • 脂润滑限速:
 • -
TYNP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7206
 • 厚度:
 • 16
 • 产地:
 • 日本
 • 净重kg:
 • -
 • 配对-内孔形式:
 • -
 • 预紧力-游隙:
 • -
 • 脂润滑限速:
 • 18000
TYNSULP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7206
 • 参考价格:
 • -
 • 精度等级:
 • P4
 • 滚动体材质:
 • 钢球
 • 配对-内孔形式:
 • SU
 • 静载KN:
 • 14.7
 • 脂润滑限速:
 • 25000
TYNSUMP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7206
 • 厚度:
 • 16
 • 包装:
 • 单个
 • 滚动体材质:
 • -
 • 配对-内孔形式:
 • SU
 • 静载KN:
 • -
 • 脂润滑限速:
 • -
TYSULP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7206
 • 参考价格:
 • -
 • 产地:
 • 日本
 • 滚动体材质:
 • 钢球
 • 密封:
 • 开式
 • 动载KN:
 • 23
 • 脂润滑限速:
 • 25000
TYNP4G轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7206
 • 厚度:
 • 16
 • 包装:
 • 单个
 • 滚动体材质:
 • -
 • 油槽油孔:
 • -
 • 静载KN:
 • 14800
 • 脂润滑限速:
 • 12000
TYNP4G轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7206
 • 参考价格:
 • -
 • 产地:
 • 日本
 • 滚动体材质:
 • -
 • 油槽油孔:
 • -
 • 动载KN:
 • 23000
 • 脂润滑限速:
 • 18000