NSK轴承 方向箭头
标准主轴轴承轴承
 • 型号:
 • 7040P4轴承
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 品牌:
 • NSK
 • 内圈型号:
 • 7040
 • 内径:
 • 200
 • 外径:
 • 310
 • 厚度:
 • 51
 • 参考价格:
 • -
DBBLP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7040
 • 厚度:
 • 51
 • 包装:
 • 四联对
 • 滚动体材质:
 • -
 • 密封:
 • -
 • 静载KN:
 • -
 • 脂润滑限速:
 • -
DBMP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7040
 • 外径:
 • 310
 • 产地:
 • 日本
 • 净重kg:
 • -
 • 油槽油孔:
 • -
 • 预紧力-游隙:
 • M
 • 脂润滑限速:
 • -
TDBMP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7040
 • 厚度:
 • 51
 • 精度等级:
 • P4
 • 滚动体材质:
 • -
 • 油槽油孔:
 • -
 • 静载KN:
 • -
 • 脂润滑限速:
 • -
TYDBC7P4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7040
 • 参考价格:
 • -
 • 包装:
 • 对装
 • 滚动体材质:
 • 钢球
 • 配对-内孔形式:
 • DB
 • 静载KN:
 • 620
 • 脂润滑限速:
 • 3000
TYNDBLP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7040
 • 外径:
 • 310
 • 产地:
 • 日本
 • 滚动体材质:
 • 钢球
 • 配对-内孔形式:
 • DB
 • 动载KN:
 • 480
 • 脂润滑限速:
 • 3000
TYNDULP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7040
 • 外径:
 • 310
 • 包装:
 • 对装
 • 滚动体材质:
 • 钢球
 • 密封:
 • 开式
 • 静载KN:
 • 620
 • 脂润滑限速:
 • 3000
TYNSULP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7040
 • 厚度:
 • 51
 • 产地:
 • 日本
 • 滚动体材质:
 • 钢球
 • 密封:
 • 开式
 • 动载KN:
 • 240
 • 脂润滑限速:
 • 3000
TYSULP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7040
 • 参考价格:
 • -
 • 精度等级:
 • P4
 • 保持器:
 • TY
 • 油槽油孔:
 • -
 • 预紧力-游隙:
 • L
 • 脂润滑限速:
 • 3000
TRDULP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7040
 • 外径:
 • 310
 • 包装:
 • 对装
 • 保持器:
 • TR
 • 油槽油孔:
 • -
 • 预紧力-游隙:
 • L
 • 油润滑限速:
 • -
TYDBC7P4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7040
 • 外径:
 • 310
 • 产地:
 • 日本
 • 滚动体材质:
 • 钢球
 • 配对-内孔形式:
 • DB
 • 预紧力-游隙:
 • C7
 • 脂润滑限速:
 • 4000
TYNDBLP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7040
 • 厚度:
 • 102
 • 精度等级:
 • P4
 • 保持器:
 • TYN
 • 配对-内孔形式:
 • DB
 • 预紧力-游隙:
 • L
 • 油润滑限速:
 • 5900
TYNDULP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7040
 • 参考价格:
 • -
 • 包装:
 • 对装
 • 保持器:
 • TYN
 • 配对-内孔形式:
 • DU
 • 静载KN:
 • 650
 • 油润滑限速:
 • 5900
TYNSULP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7040
 • 厚度:
 • 51
 • 精度等级:
 • P4
 • 保持器:
 • TYN
 • 密封:
 • 开式
 • 预紧力-游隙:
 • L
 • 油润滑限速:
 • 5900
TYSULP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7040
 • 参考价格:
 • -
 • 包装:
 • 单个
 • 保持器:
 • TY
 • 油槽油孔:
 • -
 • 静载KN:
 • 325
 • 油润滑限速:
 • 5900
DBLP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7040
 • 外径:
 • 310
 • 产地:
 • 日本
 • 保持器:
 • -
 • 油槽油孔:
 • -
 • 动载KN:
 • 240000
 • 油润滑限速:
 • -
TRDULP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7040
 • 厚度:
 • 102
 • 精度等级:
 • P4
 • 净重kg:
 • 13.600
 • 油槽油孔:
 • -
 • 动载KN:
 • 530
 • 油润滑限速:
 • -
TYDBC7P4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7040
 • 厚度:
 • 102
 • 产地:
 • 日本
 • 保持器:
 • TY
 • 配对-内孔形式:
 • DB
 • 动载KN:
 • 530
 • 油润滑限速:
 • 6900
TYNDBLP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7040
 • 参考价格:
 • -
 • 精度等级:
 • P4
 • 净重kg:
 • 27.200
 • 配对-内孔形式:
 • DB
 • 动载KN:
 • 530
 • 油润滑限速:
 • 6900
TYNDULP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7040
 • 外径:
 • 310
 • 精度等级:
 • P4
 • 净重kg:
 • 27.200
 • 密封:
 • 开式
 • 预紧力-游隙:
 • L
 • 油润滑限速:
 • 6900
TYNSULP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7040
 • 厚度:
 • 51
 • 包装:
 • 单个
 • 净重kg:
 • 13.600
 • 密封:
 • 开式
 • 静载KN:
 • 340
 • 油润滑限速:
 • 6900
TYSULP4轴承技术参数图
 • 类型:
 • 标准主轴轴承
 • 内圈型号:
 • 7040
 • 厚度:
 • 51
 • 精度等级:
 • P4
 • 净重kg:
 • 13.600
 • 油槽油孔:
 • -
 • 预紧力-游隙:
 • L
 • 油润滑限速:
 • 6900